....

نه قلبم می گیرد 

نه ریه ام مشکلی دارد

 در این هوا

تنها به یاد تو اگر

دل دل کنم گاهی

نفس نکشم

و دست بگذارم بر تنه خمیده خیابان

آهی...

بایدبه کوه بزنم

  با کتری دود گرفته و

   نعلبکی  سفید قرمزو

استکان کمر باریک

تو باشی من و مه

با انگشت نشان بدهم خورشیدرا

در مزرعه گندم

 بخندم به دنیا بر با لای ((نآ نگ  گیر))....

....

بازهم بلند فکر کردم

مراببخش

1.نام قله ای در اویل (( نانگ گیر =شایدنهنگ گیر))

/ 0 نظر / 48 بازدید