عملیات

هیچ کس نیست

جز خدا که همه جا ....

گلوله

آتش

منورهاجهان را روشن می کند

در شبیخون ناگهان..

شبی ...

خون...

فرمانده  فریاد می زند:

    آتش

شب پرها  از خواب شط بر خاسته اند

بوی خیس باروت

        گلوله

         لبخند

خاکریز هالاله زاری است 

سربازان به سمت بهار می دوند

گلوله 

    خون

       لبخند

ماه

خاکریز

  گلوله

      بهار

     گلوله...

ماه

مادر

چه آرامش عجیبی است

صدای پر پرنده ها

لبخند به ستاره ها...

درشبی که هیچ کس نیست جز خدا.

/ 0 نظر / 43 بازدید